„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

СУ „Христо Ботев“ работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  в следните дейности:

Дейност 1:  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

  1. Описание на дейността.

 Дейността включва закупуване на преносими технически устройства (ПТУ) – лаптопи и универсален шкаф за зареждане за ученици и педагогически специалисти, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училището. При провеждане на присъствени часове, техниката се използва за обезпечаване на образователния процес, а в случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда - за осигуряване на непрекъснат учебен процес  се предоставя за временно ползване на ученици и педагогически специалисти.

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

  1. Описание на дейността.

 Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхвана  учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда, като бяха обучени 20 ученика в три групи.