Заповед на МОН за неучебни дни от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

Заповед на МОН за неучебни дни от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

Заповед на МОН за неучебни дни от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

На основание чл. 105, ал. 1 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със Заповед № РД-01 —45/18.01.2023 г. на директора на Регионалната здравна инспекция — Софийска област, издадена въз основа на решение на Областния кризисен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания на територията на Софийска област, за преодоляване на неблагоприятните последици от големия брой отсъстващи ученици и учители поради заболяване, което не позволява ефективен образователен процес

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

За неучебни дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително в училищата на територията на Софийска област.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от AПK поради необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици за здравето на учениците и педагогическите специалисти.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на PYO — София област.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в Софийска област чрез PYO — София област, както и на всички заинтересовани лица.