Преместване на ученици

Преместване на ученици

 

Информация за:Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.
2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището
3. Процедура по предоставяне на административната услуга

Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище. 
До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.
До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. 
Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
 В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

schooldr@abv.bg